انگلیسی

شرق شناسی بخش ۳۱

sharghshenasi-sivayek
گفتگوی ما در‌باره شرق‌شناسان غربی در زمینه‌ ایرانشناسی پس از یادکردن‌ از خاورشناسانی از آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه به خاورشناسان ایتالیائی رسید که نا‌م وکار‌ چند تن از آنان را‌ به کوتاهی آوردم و اینک‌ گفتگو را دنبال می‌کنیم
Sub-Category: Culture, Religion
Happened at: World
جمعه, نوامبر 3, 2017

۲۸ شرق شناسی بخش

alesanra-boxsni
در بخش‌های پیشین این گفتار در‌باره شرق‌شناسی در چند کشور غربی گفتگو کردم و رسیدم به خاورشناسی در ایتالیا و اینک دنباله جستجو در خاورشناسی در آن کشور.
Sub-Category: Culture
Happened at: World
جمعه, اکتبر 13, 2017

شرق شناسی بخش قسمت ۲۶

piterdolavala
در شماره‌های پیشین در باره شرق‌شناسی درغرب و خاورشناسان معروف آمریکا، المان، انگلستان و فرانسه مطالب کوتاهی به عرض رساندم ودر این شماره موضوع شرق‌شناسی در ایتالیا و برخی از خاورشناسان مشهور آن کشور در زمینه ایران شناسی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
Sub-Category: Culture
Happened at: World
پنج‌شنبه, سپتامبر 28, 2017

شرق شناسی قسمت ۲۵

sharghsesi
کوتاه شده بخشهای پیشین : در بخشهای پیشین گفتگوی ما با خوانندگان در باره خاورشناسی بود و تاریخچه و  برخی از خاورشناسان معروف از آمریکا، آلمان، انگلیس وفرانسه را معرفی نمودم  واینک دنباله مطلب از خاورشناسان فرانسه.
Sub-Category: Culture
Happened at: World
چهارشنبه, سپتامبر 20, 2017

شرق شناسی بخش 24

sharghsenasi-bistochar
کوتاه شده مباحث پیشین: در بیست وسه بخش قبلی  تاریخچه شرق‌شناسی و خاورشناسان معروف آمریکا، آلمان، انگلستان و فرانسه را یاد آورشدم واینک دنباله جستار در خاورشناسی فرانسه.
Sub-Category: Culture
Happened at: World
پنج‌شنبه, سپتامبر 14, 2017

صفحه‌ها