English


Tuesday, March 29, 2022 - 11:15


بیمه مسافرتی همه جانبه که کاملترین پوشش را دارد چیست؟
چگونه می‌توانید در مسافرت همه چیز خود را بیمه کنید؟
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
بیمه مسافرتی همه جانبه که کاملترین پوشش را دارد چیست؟


Wednesday, March 23, 2022 - 11:15


چه روش سرمایه گذاری تضمینی که بسیار بهتر از GIC است وجود دارد؟
حداقل در سه موضوع این سرمایه‌گذاری تضمینی بهتر از GIC بانک‌هاست
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چه روش سرمایه‌گذاری تضمینی که بسیار بهتر از GIC است وجود دارد؟


Thursday, March 17, 2022 - 11:15


چگونه نظم بهتر منجر به بیمه بهتر می‌شود؟
با چه روشی می‌توانیم نظم بیشتری داشته باشیم تا بیمه بهتری بگیریم؟
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چگونه نظم بهتر منجر به بیمه بهتر می‌شود؟


Thursday, March 10, 2022 - 11:15


کدام بیمه استثنایی می‌تواند افراد غیر شاغل و بیماران را پوشش دهد؟
چگونه یک فرد بی‌کار و با بیماری قبلی می‌تواند بیمه شود؟

محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد بیمه مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد

کدام بیمه استثنایی می‌تواند افراد غیر شاغل و بیماران را پوشش دهد؟


Thursday, March 3, 2022 - 11:15


توجه به چه نکاتی باعث می‌شود که مطمئن باشیم بیمه ما کار می‌کند؟
کدام بیمه حتما کار می‌کند؟


Friday, February 25, 2022 - 11:15


چه بیمه‌ای برای فرزندانمان نگیریم یا بگیریم؟
چه بیمه‌ای برای فرزندانمان نگیریم یا بگیریم؟

Pages

Share this with: ارسال این مطلب به