مانی یاوری
دارای مدرک کارشناسی ارشد رسانه از ایران و ترکیه است

Share this with: ارسال این مطلب به