تب‌های اولیه

دولت‌های خود کشورها | Government itself
3% (2 رای)
آمریکا و متحدانش | US and allies
38% (23 رای)
روسیه | Russia
2% (1 رای)
آمریکا و متحدانش بیشتر، روسیه کمتر | More US, less Russia
7% (4 رای)
روسیه بیشتر، آمریکا و متحدانش کمتر | More Russia, less US
3% (2 رای)
آمریکا و متحدانش و روسیه، هر دو بطور مساوی | Both US & Russia equally
10% (6 رای)
یک کشور خارجی دیگر | A foreign country (other than US and Russia)
2% (1 رای)
دولت خود کشورها همراه با کشورهای خارجی | Government with foreigners
10% (6 رای)
مردمی که گول خورده‌اند | Misled People
5% (3 رای)
همه موارد بالا | All of the above
20% (12 رای)
تمام آرا: 60
survey-wars

Share this with: ارسال این مطلب به