تب‌های اولیه

دولت‌های خود کشورها | Government itself
4% (2 رای)
آمریکا و متحدانش | US and allies
39% (19 رای)
روسیه | Russia
0% (0 رای)
آمریکا و متحدانش بیشتر، روسیه کمتر | More US, less Russia
8% (4 رای)
روسیه بیشتر، آمریکا و متحدانش کمتر | More Russia, less US
2% (1 رای)
آمریکا و متحدانش و روسیه، هر دو بطور مساوی | Both US & Russia equally
12% (6 رای)
یک کشور خارجی دیگر | A foreign country (other than US and Russia)
2% (1 رای)
دولت خود کشورها همراه با کشورهای خارجی | Government with foreigners
8% (4 رای)
مردمی که گول خورده‌اند | Misled People
4% (2 رای)
همه موارد بالا | All of the above
20% (10 رای)
تمام آرا: 49
survey-wars

Share this with: ارسال این مطلب به