تب‌های اولیه

دولت‌های خود کشورها | Government itself
6% (4 رای)
آمریکا و متحدانش | US and allies
39% (26 رای)
روسیه | Russia
2% (1 رای)
آمریکا و متحدانش بیشتر، روسیه کمتر | More US, less Russia
6% (4 رای)
روسیه بیشتر، آمریکا و متحدانش کمتر | More Russia, less US
3% (2 رای)
آمریکا و متحدانش و روسیه، هر دو بطور مساوی | Both US & Russia equally
9% (6 رای)
یک کشور خارجی دیگر | A foreign country (other than US and Russia)
2% (1 رای)
دولت خود کشورها همراه با کشورهای خارجی | Government with foreigners
9% (6 رای)
مردمی که گول خورده‌اند | Misled People
5% (3 رای)
همه موارد بالا | All of the above
20% (13 رای)
تمام آرا: 66
survey-wars

Share this with: ارسال این مطلب به