فرید قاسم اسد
مدرس مبانی گرافیک رایانه‌ای
416-879-7010
farid-ghasemassad

Share this with: ارسال این مطلب به