fozolkhan-ashegh-shodan

از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد موضوع عاشق شدن دونالد و کیم به یکدیگر، آنقدر برای حقیرمان سورپرایز بود که طبع شعرمان مدتها بود از تولید افتاده بود، دوباره به کار افتاد

از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد موضوع عاشق شدن دونالد و کیم به یکدیگر و بقیه ماجرا. موضوع آنقدر برای حقیرمان سورپرایز بود که طبع شعرمان مدتها بود از تولید افتاده بود، دوباره به کار افتاد و فی‌البدیهه سرودیم:
عجب شور و نوایی دارد این عشق                             عجب حال و هوایی دارد این عشق
در این دوران جنگ و بمب و آشوب                 بیا گویم برایت قصه‌ای خوب
فضول‌خان چون شنید این عشق پُر‌سوز             ندارد خورد و خواب اندر شب و روز
در آن فکر است سُراید داستانی                      به سبک خمسهٔ استاد نظامی
در اوصاف دو یار جان جانی                           که عشق بر جانشان افتاد آنی
یکی نامه نوشت کیم در بر دوست                             که آماده برای خواستهٔ اوست
کند نابود همه بمب اتم را                                      چه تأسیسات پیدا و چه گم را
از این نامه ترامپ جان کله پا شد                    به عشق کیم اون سخت مبتلا شد
دونالد گفتا به کیم اندر جوابش                       گذاشته نامه را در رختخوابش
به زیر بالشش پنهان نموده                            یواشی نیمه‌شب آن را گشوده
بخوانده نامه را تکریم نموده                          لب و لوچه نثار کیم نموده
ملانیا شبی آن نامه را دید                            ز زیر بالشش ناگه دزدید
میان آن دو جنگ آغاز گردید                        همه اسرار بسته باز گردید
به هر پنج و ششی ماه آن دو دلدار                  ملاقات با دگر کردند بسیار
رونالد گفتا به کیم ای یار جانی                      کنم ملغی همه تحریم آنی
بساط کیم جمع شد بعد چند سال                  دگر هرگز نبودی گفته و قال
جواب نامه‌ها را داد رونالد                                       در پاکت ببست و زود فرستاد
سر نامه گشود کیم با دل شاد                        برآمد از نهادش آه و فریاد
نمایان شد به سر کیم را دو تا شاخ                  جواب نامه‌ی او بود بیلاخ
از آن نامه برآشفت و فغان کرد                       تمام زور خود را امتحان کرد
بخوابید چون به شب آرام رونالد                     دو تا موشک جوابش کیم فرستاد
ترامپ از خواب پرید با حال زارش                   خراب کرد خویش را از انفجارش

Author: Iran Star

Category: Culture

Sub-Category: Fun

Date: 4 ماه 1 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به