آگهیCancer Conference TorontoClassico Roma Luxtury

fozolkhan-jahan-emrooz

بنی آدم سراسر ز یک گوهرند به هنگام دزدی به یک باورند

از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد آن‌که ما را شبی بی‌خوابی بسرمان زد، قلم و کاغذ بدست گرفتیم، بسی فکر کردیم چه چیزی به روی کاغذ آوریم که در آن وضعیت روز جهان مستتر باشد. فی‌البدیهه این چکامه غرا از طبع وقادمان فوران کرد:
بنی آدم سراسر ز یک گوهرند              به هنگام دزدی به یک باورند
کنند جیب خود پر ز پول همه             خیال کرده‌اند مردم هستند رمه
بدزدند همه این از آن، آن از این           جهان تا که بوده، همی بوده این
سیاست‌مداران در این صف جلوی همه    نشستند همی با وقار یک تنه
نگاهی به لیست بلند دزدان کنید          اگر نامتان بود زود پنهان کنید
نمی‌دانم این عشق مکنت ز چیست؟      که انسان چرا باید این‌گونه زیست؟
کجا رفت آن شور و هستی و حال                   که دیگر نمانده کسی را مجال
سراسر بود گیتی در کام جنگ             که از جنگ دارد انسان ننگ
کسی فکر انسان بیچاره نیست              برای نجاتش ره و چاره چیست؟
جوامع رها گشته بی‌سرپرست              همه غرق محنت ز بالا و پست
همی بایدی ترسید از این پوتین           که نه فهم دارد او و نه دین
مدارش اگر اتصال کوتاه کند                جهان نابود چون نقشه راه کند
ترامپ بدتر از شخص پوتین بود            او اهل عناد از ره کین بود
ترامپ و پوتین دوست یکدیگرند            که هر دو ز یک آخوری می‌چرند
به ظاهر همی می‌کنند های و هو          به خلوت نمایند بسی گفتگو
همی جوک فرستد پوتین گُروگُر           ترامپ از جوکش می‌شود روده بُر
ترامپ در اتاقش چو تنها شود              پوتین اون ور خط هویدا شود
جهان آن دو بازیچه بگرفته‌اند               چو مردم به هنگام شب خفته‌اند
اگر گرم شوخی شوند آن دو گم            جهان را کنند زیر و رو با اتم

Category: Culture

Sub-Category: Fun

Date: 8 ماه 3 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به