health-khab-shekastegi-ostekhan

بررسی‌ها نشان داد نرخ سالانه افتادن‌های مکرر برای زنانی که ۵ ساعت در شب می خوابیدند ۱۰.۶ درصد، برای زنانی که ۷ تا ۸ ساعت در شب می‌خوابیدند، ۷ درصد و برای زنانی که ۱۰ ساعت در شب می‌خوابیدند ۱۱.۸ درصد بود.

محققان در مطالعات خود مشاهده کردند در مقایسه با زنانی که هر شب ۷ تا ۸ ساعت می‌خوابیدند، زنانی که ۵ ساعت یا ۱۰ ساعت می‌خوابیدند حدود ۲۵ درصد با افزایش احتمال افتادن‌های مکرر به زمین مواجه بودند.
آنها دریافتند خواب کوتاه مدت با افزایش ریسک تمام انواع شکستگی‌ها نظیر اندام فوقانی و اندام تحتانی مرتبط است اما با افزایش ریسک شکستگی لگن مرتبط نیست.
این مطالعه شامل ۱۵۷,۳۰۶ شرکت کننده بود که به طورمیانگین به مدت ۷.۶ سال از نظر افتادن به زمین و ۱۲ سال از نظر شکستگی استخوان تحت نظر بودند.
بررسی‌ها نشان داد نرخ سالانه افتادن‌های مکرر برای زنانی که ۵ ساعت در شب می خوابیدند ۱۰.۶ درصد، برای زنانی که ۷ تا ۸ ساعت در شب می‌خوابیدند، ۷ درصد و برای زنانی که ۱۰ ساعت در شب می‌خوابیدند ۱۱.۸ درصد بود.
دکتر "جین کولی"، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه پیتسبورگ، در این باره می‌گوید: "با وجودیکه فاکتورهای زیادی در افتادن به زمین موثر هستند، اما تحقیق ما بر یک فاکتور پرخطر جدید متمرکز بوده است:" خواب."
وی در ادامه افزود: "نتایج نشان می‌دهد اتخاذ اقداماتی با هدف بهبود خواب موجب کاهش ریسک افتادن به زمین و شکستگی استخوان می‌شود."
لازم به ذکر است دکتر جین کولی پژوهشگری است که بر پوکی استخوان و درمان آن تحقیقات زیادی انجام داده است. گرایش اصلی او بر روی پیری زنان، وضعیت هورمون‌های آنها و تاثیر عوامل خطر‌زا بر استخوان‌های آنهاست. او همچنین تغییرات جسمی و روحی زنان یائسه را بررسی می‌کند.

Author: Iran Star

Category: Health

Sub-Category: Medical

Date: 4 ماه 3 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به